The Ananda Samakhom Throne Hall

พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นท้องพระโรงเดิมของพระราชวังดุสิต เป็นอาคารทรงยุโรปล้วน เป็นพระที่นั่งหินอ่อนเพียงองค์เดียวในประเทศไทย ซึ่งก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวชั้นหนึ่งจากเมืองคาร์รารา ประเทศอิตาลี ภายในที่มีการตกแต่งด้วยศิลปะเฟรสโก เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลต่างๆ มาจากฝีมือช่างจากอิตาลีเป็นส่วนใหญ่

พระที่นั่งองค์นี้ยังจัดได้ว่า เป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องจากในช่วงที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้ใช้พระที่นั่งองค์นี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ ณ อาคารรัฐสภา ปัจจุบัน

Contact :

02 283 9411

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday 10:00 AM - 4:00 PM
Tuesday 10:00 AM - 4:00 PM
Wednesday 10:00 AM - 4:00 PM
Thursday 10:00 AM - 4:00 PM
Friday 10:00 AM - 4:00 PM
Saturday 10:00 AM - 4:00 PM
Sunday 10:00 AM - 4:00 PM

All Reviews (1)

จิรัศวดี อัมพุช
2017-11-18 21:57:54

พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรอเนสซองส์ เริ่มก่อสร้างในสมัยร. 5 และเสร็จสมบูรณ์ในสมัย ร.6 โดยมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รับรองแขกเมือง และใช้สำหรับประชุมปรึกษาราชการแผ่นดิน จนกระทั่งในปี 2551 ในหลวงทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาบันสิริกิต.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion