Wat Bowonivet Vihara

อยู่ที่ถนนพระสุเมรุ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพเป็นแม่กองก่อสร้างเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, 6, 7 และ 9 เมื่อคราวทรงผนวชสิ่งที่น่าชมในวัดนี้ได้แก่ พระพุทธชินสีห์ พระรูปสมเด็จพระสมณเจ้า 2 องค์ คือ สมเด็จกรมพระยาปวเสศวิทยาลงกรณ์ และสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง ตำหนักปั้นหยา และพระศาสดาพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไททรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1900 อยู่ที่ถนนพระสุเมรุ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพเป็นแม่กองก่อสร้างเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, 6, 7 และ 9 เมื่อคราวทรงผนวชสิ่งที่น่าชมในวัดนี้ได้แก่ พระพุทธชินสีห์ พระรูปสมเด็จพระสมณเจ้า 2 องค์ คือ สมเด็จกรมพระยาปวเสศวิทยาลงกรณ์ และสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง ตำหนักปั้นหยา และพระศาสดาพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไททรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1900

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday 9:00 AM - 4:00 PM
Tuesday 9:00 AM - 4:00 PM
Wednesday 9:00 AM - 4:00 PM
Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
Friday 9:00 AM - 4:00 PM
Saturday 9:00 AM - 4:00 PM
Sunday 9:00 AM - 4:00 PM

All Reviews (4)

Kung Bassman
2016-08-11 16:48:15

วัดแห่งนี้มีการตกแต่งแบบจีนที่งดงามและโดดเด่นของสีสันที่ใช้ บวกกับเจดียสีเหลืองอร่าม ช่างเป็นภาพที่งดงามจริงๆ ถึงแม้ผมจะเป็นคนกรุงตั้งแต่เกิดแต่ผมก็ต้องยอมรับว่า ผมเพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้เองว่าวัดแห่งนี้ เป็น “วัดประจำรัชกาลที่ 6” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครับ ภายในอุโบสถ ที่ด้านหน้าสุด.. Read more

ViVyLoVE (>..<)
2013-01-19 12:09:47

วัดบวรนิเวศวิหารเป็นสถานที่ที่รวบรวมศิลปกรรมของไทยในหลายช่วงหลายสมัยไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ทั้งศิลปะแบบไทยแท้สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อย่างบานประตูไม้แกะสลัก ศิลปะที่ได้รับแบบแผนจากจีนมาปผสมผสานอย่างศาลาเล็กประดับกระเบื้องสี หรือศิลปะแบบตะวันตกอย่างอาคารสไตล์โคโลเนียลสุดคลาสสิค แค่เดินชมรอบๆบริเวณวัดก็ไ.. Read more

หน่อย. จัง
2012-09-24 17:46:40

แนะนำการทำบุญไหว้พระทีวัดบวรนิเวศค่ะ เพราะมีพระพุทธรูปที่สักสิทธิ์ เช่น พระศรีศาสดา,พระพุทธชินสีห์,พระพุทธไสยา,พระพุทธสวรรณเขต, พระพุทธศิลาแดง, พระไพรีพินาศ, พระพุทธปัญญาอัคคะ, พระพุทธนิรนตราย, พระมหานาคชินะ, พระธรรมาธิปกบพิตรค่ะ และพระพุทธรูปดังกล่าวยังศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ ส่วนภายในพระอุโบสถยังมีควา.. Read more

YooHoo Ha
2012-07-13 08:41:56

วัดบวรนิเวศ ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนาของไทยเรา นอกจากความงดงามของตัววัดแล้วเรายังได้ไหว้พระศักดิ์สิทธ์อีกหลายองค์ ที่นี่ เช่น พระศรีศาสดา,พระพุทธชินสีห์,พระพุทธไสยา,พระพุทธสวรรณเขต, พระพุทธศิลาแดง, พระไพรีพินาศ, พระพุทธปัญญา.. Read more

Show 1 to 4 of 4 Items

Related Articles (1)

มุมสงบเล็กๆ ที่ยังเหลือ ณ เมืองกรุง

Discussion