รูปภาพ - วัดวังก์วิเวการาม

อีกหนึ่งอุโบสถในวัดแห่งนี้...