Cultural Directory Thaiculture Khon Kaen

อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดนิทรรศการ การเผยแพร่และการจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บริเวณของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเป็นห้องนิทรรศการถาวรในรูปแบบ "พิพิธภัณฑ์การศึกษา" ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิภาคอีสาน เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ประเพณีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอีสาน ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานและอีสานในยุคปัจจุบัน โดยใช้วิธีการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีและสื่อทันสมัยที่สุดของภาคอีสาน หอศิลปวัฒนธรรมนี้เปิดเวลา 08.30-16.30 ทุกวัน เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Contact :

0 4333 2035

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday 8:30 AM - 4:30 PM
Tuesday 8:30 AM - 4:30 PM
Wednesday 8:30 AM - 4:30 PM
Thursday 8:30 AM - 4:30 PM
Friday 8:30 AM - 4:30 PM
Saturday 8:30 AM - 4:30 PM
Sunday -

Featured :

Parking , Good for Group

All Reviews (1)

kwanjit
2014-06-19 16:19:52

หอศิลปวัฒนธรรม ขอนแก่น ซึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณข้างบึงศรีฐาน มาเป็นเวลานาน ลักษณะของตัวอาคจะเป็นรูปทรง “เล้าข้าว ของภาคอีสาน หรือ ยุ้งข้าวที่เรียกกันในภาษาภาคกลาง ซึ่งมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดนิทรรศการ การเผยแพร่และการจัดแสดง.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion