รูปภาพ - กู่เปือยน้อย

หน้ากาลหันข้างคายนาคปลายกรอบซุ้ม หน้าบันด้านหน้าของปราสาทประธาน ปราสาทเปือยน้อย