รูปภาพ - กู่เปือยน้อย

ทับหลังรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ด้านหน้าปราสาทประะาน ปราสาทเปือยน้อย