รูปภาพ - กู่เปือยน้อย

หน้าบันและทับหลังทางด้านหน้าของปราสาทประธาน