Ao Bang Son

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Featured :

Tags :

All Reviews (1)

tunwarat nootuk
2015-06-03 15:28:38

อ่าวบางสน อยู่ถัดจากอ่าวบ่อเมาโดยมีแหลมแท่นคั่นเป็นจุดเริ่มของอ่าวบางสน เป็นอ่าวที่มีหาดทรายยาวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ต่อเนื่องไปจนถึงหาดสะพลี บรรยากาศเงียบสงบ บริเวณใกล้ๆ เป็นจุดชมวิวเขาดินสอ สามารถชมวิวมุมสูงของอ่าวบางสนและเกาะต่างๆ ในทะเลชุมพรได้คะ ที่นี้เหมาะสำหรับนั่งพักผ่อ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion