History chan tra ka sem

พระราชวังจันทรเกษม หรือวังหน้า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก (คลองคูขื่อหน้า) ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชวังที่ปรากฏหลักฐานตามพระราชพงศาวดารสันนิษฐานได้ว่า สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2120 ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยามเสด็จจากเมืองพิษณุโลกเพื่อมาเฝ้าพระราชบิดาที่กรุงศรีอยุธยา พระราชวังแห่งนี้พระนเรศวรทรงใช้เป็นกองบัญชาการรับศึกหงสาวดีเมื่อปี พ.ศ. 2129 นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระมหาอุปราชที่สำคัญถึง 8 พระองค์ คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ เจ้าฟ้าสุทัศน์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขุนหลวงสรศักดิ์ (พระเจ้าเสือ) สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กรมพระราชวังบวรมหาเสนาพิทักษ์

Contact :

0 3525 1586, 0 3525 2795

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

All Reviews (1)

mimny ben
2014-05-30 18:47:04

ปัจจุบันพระราชวังจันทรเกษมเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบในอยุธยา พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นวังหน้าในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระราชวังจันทรเกษมเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช คือองค์รัชทายาทที่จะขึ้นครองบัลลังก์ในลำดับต่อไป หรือเทียบได้กับตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอสาธิราชในปัจจุบัน สิ่งน่าสนใจในพระรางว.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion