Phran Nok Temple

สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2300 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระประธานในอุโบสถสร้างขึ้นด้วยทองเหลือง พระศิลาแรงสมัยกรุงศรีอยุธยานามว่า หลวงพ่อแดง ปางมารวิชัย และยังเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอนุสรณ์สถานพรานนก สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2300 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระประธานในอุโบสถสร้างขึ้นด้วยทองเหลือง พระศิลาแรงสมัยกรุงศรีอยุธยานามว่า หลวงพ่อแดง ปางมารวิชัย และยังเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอนุสรณ์สถานพรานนก

Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

Keng Amatawat
2015-06-24 16:22:53

รีวิวฉบับผมยังปักหลักอยู่ที่อยุธยาครับ ย้อยกลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายวัดพรานนกนับเป็นวัดวัดหนึ่งที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ พระประธานในอุโบสถสร้างขึ้นด้วยทองเหลือง พระศิลาแรงสมัยกรุงศรีอยุธยานามว่า หลวงพ่อแดง ปางมารวิชัย และยังเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion