Doi Phu Nang National Park

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 127 ของประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 51 ก ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ยม ป่าแม่ต๋ำ และป่าแม่ร่องขุย ในท้องที่ตำบลปง ตำบลควร ตำบลขุนควร อำเภอปง ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลหนองหล่ม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ และตำบลสระ ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เนื้อที่ทั้งหมด 537,424 ไร่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูนางอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย อยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 18 องศา 90 ลิปดาเหนือ ถึง 19 องศา 14 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 6 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 26 ลิปดาตะวันออก

Contact :

0-54476302

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

All Reviews (1)

Twenty - Four October,,,
2014-08-24 10:44:08

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เชียงม่วน อ.ปง อ.ดอกคำใต้ พื้นที่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังภายในอุทยานแห่งชาติที่มีสิ่งน่าสนใจมากมายทั้งสัตว์ป่าหายากและน้ำต.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Related Articles (1)

ที่เที่ยวพะเยา – 10 ที่เที่ยวแนะนำเมื่อมาเยือนจังหวัดพะเยา

Discussion