Tammikaram Temple Or Kangkao

ตั้งอยู่ริมลำน้ำบางขามฝั่งตะวันตก ตำบลบางขาม เหตุที่ชื่อวัดค้างคาวเพราะว่าเดิมมีค้างคาวอาศัยอยู่มาก ปัจจุบันไม่มีแล้วและได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดธรรมิการาม” ตั้งอยู่ริมลำน้ำบางขามฝั่งตะวันตก ตำบลบางขาม เหตุที่ชื่อวัดค้างคาวเพราะว่าเดิมมีค้างคาวอาศัยอยู่มาก ปัจจุบันไม่มีแล้วและได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดธรรมิการาม”

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

Aom Lykke
2015-06-05 16:51:53

วัดธรรมิการาม หรือวัดค้างคาว ที่ชื่อวัดค้างคาวเพราะว่าเดิมมีค้างคาวอาศัยอยู่มาก ปัจจุบันไม่มีแล้วและได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าวัดธรรมิการาม วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมฝั่งคลองในหมู่ไม้ร่มรื่น สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ เป็นเรื่องพุทธประวัติทั้ง 4 ด้าน โดยเริ่มเนื้อหาแรกที่ผนังด้านหล.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion