รูปภาพ - วัดขุนอินทประมูล (พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศ)