รูปภาพ - เลิฟ แอท เฟิร์ส ไบท์

Lövè At Fïr$t Bïtę... หร๋อยได้อีกก..