รูปภาพ - จังซีลอน

ประติมากรรมโคมไฟ “ชุดวาฬแม่ – ลูก” ซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 9 เมตร