รูปภาพ - ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ , อุดรธานี

เหลืองอร่ามทั้งกลางวันและกลางคืน