รูปภาพ - นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของ 12 ชุมชนในรัตนโกสินทร์ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย