รูปภาพ - พิพิธภัณฑ์สิรินธร (ปลาคู่รัก ฟอสซิล 150 ล้านปี)

เลปิโดเทส พุทธบุตรเอนซิส ปลาคู่รัก ฟอสซิล 150 ล้านปี