รูปภาพ - พิพิธภัณฑ์ภูพาน , สกลนคร

พิพิธภัณฑ์ ภูพานตั้งอยู่ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พ