Watnakhok

วัดนาโคกตั้งอยู่ท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดจำนวนเนื้อที่ ๒๑ ไร่ วัดนี้ตั้งขึ้นประมาณ ๑๐๐ กว่าปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว วัดนาโคกนี้ไม่มีหลักฐานชี้ชัด สมัยก่อนมีสภาพเหมือนกับสำนักสงฆ์ มีกุฏิที่มุงด้วยใบจาก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ พระครูสาครธรรมคุณ เดิมเป็นสมุห์ฐานานุกรมของพระธรรมศิริชัยอดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทางการได้ส่งและแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดนาโคก ได้ทำการก่อสร้างเสนาสนะทั้งหมดของวัดขึ้นใหม่ ตามคำบอกเล่าว่าวัดนาโคกเดิมจะถูกยุบไปแล้ว เหตุนี้ทางการจึงได้ส่งพระครูสาครธรรมคุณ ซึ่งได้ศึกษาพระบาลีอยู่ที่วัดตึกมหาชยาราม เมือง สมุทรสาคร มาปกครองวัดนาโคกตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้มรณภาพลง

Contact :

086-1695095, 0861751996 , 034-851304
http://watnakhok.com/

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Featured :

Parking

Tags :

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ