Cinny Cinnamon

ร้าน Cinny Cinnamon ก่อตั้งขึ้นเมื่อกลางปี 2546 เป็นร้านที่เกิดจากความตั้งใจ
ที่จะผลิตเบเกอร์รี่จากวัตถุดิบชั้นดี กรรมวิธีทางการผลิตที่ี่สะอาด และที่สำคัญ ต้องมี
รสชาติที่อร่อยถูกใจ และบรรจุอยู่ใน packaging ที่สวยงาม

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Open Hours :

Monday 10:00 AM - 10:00 PM
Tuesday 10:00 AM - 10:00 PM
Wednesday 10:00 AM - 10:00 PM
Thursday 10:00 AM - 10:00 PM
Friday 10:00 AM - 10:00 PM
Saturday 10:00 AM - 10:00 PM
Sunday 10:00 AM - 10:00 PM

Featured :

Parking , Good for Group , Good for Kids

Discussion