Cinny Cinnamon @ Silom (Trinity Mall3)

ร้าน Cinny Cinnamon ก่อตั้งขึ้นเมื่อกลางปี 2546 เป็นร้านที่เกิดจากความตั้งใจ

ที่จะผลิตเบเกอร์รี่จากวัตถุดิบชั้นดี กรรมวิธีทางการผลิตที่ี่สะอาด และที่สำคัญ ต้องมี

รสชาติที่อร่อยถูกใจ และบรรจุอยู่ใน packaging ที่สวยงาม

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Open Hours :

Monday 7:00 AM - 6:00 PM
Tuesday 7:00 AM - 6:00 PM
Wednesday 7:00 AM - 6:00 PM
Thursday 7:00 AM - 6:00 PM
Friday 7:00 AM - 6:00 PM
Saturday 7:00 AM - 6:00 PM
Sunday -

Featured :

Parking , Good for Group , Good for Kids

Discussion