รูปภาพ - โกเข่ง นางั่ว

เส้นใหญ่ราดหน้า มีดีที่เส้นและน้ำราด