รูปภาพ - กุ้งเพื่อนแพรว

ป้ายร้านใหญ่เบิ้ม หาม่ยาก