รูปภาพ - ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม จ.พระนครศรีอยุธยา