รูปภาพ - อามีน อาหารมุสลิม

จัดเลี้ยงที่ โรงแรม ซีเอช เชียงใหม่ กลุ่มผู้นำศาสนาอิสลามฉะเชิงเทรา