Phumu Forestpark

วนอุทยานภูหมู อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร อยู่ในทางหลวงหมายเลข 212 ถนนชยางกูร สายนิคมคำสร้อย เลิงนกทา ห่างจากตัวอำเภอนิคมคำสร้อยประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก ประมาณ 12 กิโลเมตรเป็นภูเขาเล็กๆ มีความสูง 353 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล พื้นที่ราบบนยอดเขาประมาณ 4 ตาราง กิโลเมตร หรือ 2,500 ไร่ เป็นหน้าผาให้ชมวิว 3 จุด ในอดีตเป็นฐานทัพของทหาร อเมริกา เพราะภูหมูเป็นลักษณะภูมิศาสตร์รอบๆ ภูเป็นหน้าผาสูงชัน เป็นทำเลที่เหมาะในเชิงยุทธศาสตร์ บนสันเขาเป็นพื้นที่ราบปกคลุมไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์้ที่สมบูรณ์ ทางขึ้นเป็นถนนราดยางที่เก่าแก่พอสมควรข้างทางสองข้างปกคลุมไปด้วยต้นไม้มากมายนอกจากนี้ยังมีน้ำตกที่สวยงาม จะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนเท่านั้น ทางเดินไปน้ำตกลัดเลาะคดเคี้ยวเหมาะแก่การศึกษาพรรณไม้นานาชนิด ทางลงน้ำตกเป็นหน้าผาที่สูงชัน ขึ้นงด้วยบันไดไม้

อุทยานภูหมู เป็นขุดชมทิวทัศน์ที่สำคัญและสวยงามแห่งหนึ่งของอำเภอนิคมคำสร้อย มองเห็นทั่งนา ไร่วสนของชาวบ้าน ไกลสุดลูกตา ในช่วงฤดูหนาว ลมจะพัดแรง และหนาวมาก จุดชมวิวที่ 1 อยู่ด้านตะวันออกของที่ทำการ สามารถมองเห็นภูถ้ำเม่น ภูไม้ซาง ภูแผงม้า และอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กได้อย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ 2 อยู่ด้านทิศตะวันตก สามารถมองเห็นถนนทางขึ้นภูหมู ภูน้อย ภูติ้ว ภูโล้น ภูกะล่อน วัดภูด่านแต้ และเทือกเขาภูพานสลับซับซ้อน จุดชมวิวที่ 3 อยู่บริเวณยอดเขาด้านทิศใต้ สามารถมองเห็นภูถ้ำพระและอำเภอเลิงนกทา ในบริเวณนี้ยังมีร่มไม้ใหญ่และลานหินซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง

Contact :

04 261 9076

Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (2)

ณัชชา รัตนวิภูพงศ์
2016-10-24 11:38:13

สวยมากไปดูตอนพระอาทิต์ตกที่ผาพบรัก ไปตอนต้นปลายฝนต้นหนาววิวข้างล่างมีต้นไม่ไร่เขียวมาก Read more

Seo jea Won
2015-05-04 15:37:11

วนอุทยานแห่งชาติ ภูหมู เป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามยิ่งของจังหวัดมุกดาหารอีกแห่งหนึ่ง ภูหมูเป็นยอดเขาที่สูง 353 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ราบบนยอดเขาประมาณ 4 ตร.กม. หรือ 2,500 ไร่ เมื่อสมัยก่อนบริเวณนี้มีหมูป่าชุกชุมมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูหมู บนยอดเขามีจุดซึ่งเป็นหน้าผาให้ชมวิว 3 .. Read more

Show 1 to 2 of 2 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ