Khao Bai Sri

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี มีการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยสมาชิกในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ และเป็นเจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกัน มีการจัดการที่เป็นระบบจะมุ่งเน้นดำรงรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติที่สวยงาม มีการนำแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชุมชน เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในการบำรุงรักษาสวนผลไม้ มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้กับหน่วยงานที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งนี้ชุมชนยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของสวนผลไม้ เช่น ต้นทุเรียนโบราณต่างๆอายุกว่า 100 ปี และมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ การสาธิตวิธีการเก็บผลไม้ ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เป็นต้น
การเดินทาง จากจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข 344(บ้านบึง-แกลง) เลี้ยวซ้ายตัดเข้าสุขุมวิท เส้นทาง หมายเลข 3 u-turn เข้าอำเภอท่าใหม่ มุ่งไปวัดเขาบายศรีระยะทางประมาณ 1 กม. มีป้ายบอกทางเป็นระยะ

Contact :

08-6834-9604 , 08-3078-8002

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ