Photo - Taladthai Yonyuk Banrachan

คุณลุงท่านนี้จะยืนถือปืนเฝ้าประตูเมือง ใครผ่านไปผ่านมาเป็นต้องไปขอแกถ่ายรูปด้วย