รูปภาพ - ภูหินสอ

ดานฮอย หรือลานรอย เชื่อกันว่าเป็นที่ๆสัตว์นาๆชนิดมาชุมนุมกัน