รูปภาพ - วัดปัญญานันทาราม

เจดีย์พุทธคยาจำลองถอดแบบมาจากประเทศอินเดีย