รูปภาพ - วัดปัญญานันทาราม

อยู่ที่ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี