Thung Tham Na

ทุ่งธรรมนา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีและฟาร์มชุมชมชน ต.ยายชา Cafe & Farm สถานที่พักผ่อนบรรยากาศท้องนา วิถีเกษตรพอเพียง พร้อมฟาร์มชุมชน พร้อมบริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

Open Hours :

Monday 10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday 10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday 10:00 AM - 6:00 PM
Thursday 10:00 AM - 6:00 PM
Friday 10:00 AM - 6:00 PM
Saturday 10:00 AM - 6:00 PM
Sunday 10:00 AM - 6:00 PM

Discussion