โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการมานานกว่าหก ทศวรรษ ด้วยการยึดมั่นในปณิธาณที่จะให้บริการแก่ชนทุกชั้น อย่างดีที่สุดสมตามพระดำรัสของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “จงรักษาคนเจ็บให้หาย” การให้บริการโดยมีรากฐานมาจากความรักของผู้เชื่อมั่นในพระคุณ พระเมตตา ของพระเจ้า ได้ดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ทั้งสุขภาพกายและจิตใจ เพื่อแสดงให้เห็น รูปธรรมของความรักที่แสดงออก โดยการให้ความเอาใจใส่ พร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยความมีน้ำใจ ยินดีเสีย สละอุทิศตนเพื่อรักษาผู้ป่วยหาย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ( สรอ. ) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ.1998 นับเป็นการยกระดับคุณภาพการ บริการของโรงพยาบาลสู่มาตรฐานสากล

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

แสดงความคิดเห็น