รูปภาพ - เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อะมาแรนธ์ , สนามบินสุวรรณภูมิ