โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอ่างทอง เวที 2

21 กันยายน 2561 | โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (918 เข้าชม)
แบ่งปัน:

วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

จัดสร้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอ่างทอง

ระยะเวลาเริ่มโครงการ ในเดือนสิงหาคมและสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน

ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับ (OTOP รสไทยแท้) ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  กิจกรรมย่อย พัฒนาอาหารพื้นถิ่น (เมนูสำรับ)

โดยมีเป้าหมายพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นจำนวน 5 สำรับ จาก 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการปรุง และผลิตอาหารพื้นถิ่นให้มีมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะด้านอาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านให้เป็นสำรับเมนูต้อนรับนักท่องเที่ยวเริ่มจากการสำรวจพื้นที่ดำเนินการในหมู่บ้าน ประกอบด้วย

1 บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

2 บ้านหัวกงเกวียน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

3 บ้านมะขาม หมู่ 1 ตำบลไผ่จำศิล   อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

4 บ้านคลองขนาก หมู่ 1 ตำบลคลองขนาก  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

5  บ้านคลองน้ำเชี่ยว หมู่ 2 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

พร้อมจัดทำแผนดำเนินงานกิจกรรมแบ่งเป็นขั้นตอนรวม 4 ขั้นตอน รวมกิจกรรมทั้งสิ้น  4 เวที ให้มีความรู้ 

เวทีที่1 เพื่อค้นหาเมนูพื้นถิ่นและประชุมทำความเข้าใจกับแกนนำชุมชน

เวทีที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกเมนูอาหารพื้นถิ่น และสาธิตการปรุงอาหารพื้นถิ่น 1 สำรับ หมู่บ้านละ 5 เมนู (อาหารคาว 4 เมนู และอาหารหวาน 1 เมนู) 

เวทีที่ 3 จัดฝึกอบรมพัฒนาอาหารให้เป็นสำรับมาตรฐานที่แสดงถึงสูตรการปรุงอาหารที่ได้มาตรฐานและสะอาดปลอดภัย

เวทีที่ 4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมวิทยากรในชุมชนเพื่อแนะนำนักท่องเที่ยงที่เยี่ยมชม

โดยผ่านการชิมและประเมินผลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เกณฑ์การพิจารณาด้านรสชาติ การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นส่วนผสม ใช้กรรมวิธีการปรุงในวิถีพื้นบ้าน เป็นอาหารอยู่คู่กับชุมชนมาเป็นเวลานาน และเป็นอาหารที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  และให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้มี แหล่งเยี่ยมชมการสาธิการผลิตอาหารพื้นถิ่น(OTOP รสไทยแท้) สำรับอาหารถิ่นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

เวทีที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกเมนูอาหารพื้นถิ่น และสาธิตการปรุงอาหารพื้นถิ่น 1 สำรับ หมู่บ้านละ 5 เมนู (อาหารคาว 4 เมนู และอาหารหวาน 1 เมนู) เริ่ม วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561ณ อำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

บ้านศาลาดิน อ่างทอง

บ้านศาลาดิน อ่างทอง

บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

บ้านคลองขนาก อ่างทอง

บ้านคลองขนาก อ่างทอง

บ้านคลองขนาก หมู่ 1 ตำบลคลองขนาก  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

บ้านมะขาม อ่างทอง

บ้านมะขาม อ่างทอง

บ้านมะขาม หมู่ 1 ตำบลไผ่จำศิล   อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

บ้านหัวกงเกวียน อ่างทอง

บ้านหัวกงเกวียน อ่างทอง

บ้านหัวกงเกวียน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

บ้านคลองน้ำเขียว อ่างทอง

บ้านคลองน้ำเขียว อ่างทอง

บ้านคลองน้ำเชี่ยว หมู่ 2 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

แสดงความคิดเห็น