แลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต

29 ตุลาคม 2561 | โดย DPE Winds (2,440 เข้าชม)
แบ่งปัน:

แลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต

แลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่นาโกย่า ฮิกาชิ สปอร์ตเซ็นเตอร์  เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น นางอุทัยวรรณ นพรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ กรมพลศึกษา ในนามหัวหน้าคณะ  นำคณะนักดนตรีและเจ้าหน้าที่วงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE Winds) รุ่นที่2 ร่วมการแสดงกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมของโรงเรียนเมเดน ไฮสกูล ซึ่งเป็นวงโยธวาทิตระดับมัธยมที่มีชื่อเสียงของเมืองนาโกย่า โดยมี มร.คิโยคาซึ เซกิเนะ ผู้อำนวยการส่วนเมืองนาโกย่าของสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศญี่ปุ่น ในนามผู้จัดการวงไอมาจิ และ มร.อูอิชิ คาจิยาม่า ผู้ควบคุมวงโรงเรียนเมเดน ไฮสกูล ให้การต้อนรับ

แลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต

กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ส่งนักดนตรีและเจ้าหน้าที่วงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE Winds) รุ่นที่ 2 ซึ่งกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน ได้ทำการคัดเลือกนักดนตรีจากทั่วประเทศกว่า 100 คน ให้เหลือเพียง 49 คนในการร่วมจัดการแสดงกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต  เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วัฒนธรรมด้านดนตรี ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระดับมาตรฐานวงโยธวาทิตไทย สู่สากล อีกทั้งเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์การจัดประกวดวงโยธวาทิตที่กรมพลศึกษาดำเนินการเป็นประจำทุกปีในเวทีนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการศึกษารูปแบบการดำเนินงานบริหารจัดการ และการให้บริการ ด้านนันทนาการของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2561 ณ เมืองไอชิ ประเทศญี่ปุ่น

แลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต

สำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE Winds) รุ่นที่2 ได้ร่วมทำการแสดงแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต ร่วมกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมของโรงเรียนเมเดน ไฮสกูล และในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 จะมีโอกาสได้ร่วมทำการฝึกซ้อมกับวงไอมาจิ ซึ่งเป็นวงโยธวาทิตของเมืองนาโกย่าที่มีชื่อเสียง และคว้ารางวัลมาอย่างมากมายในการประกวดวงโยธวาทิตของประเทศญี่ปุ่นและในระดับนานาชาติ โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ คาดว่านักดนตรีของวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา จะได้รับประโยชน์และประสบการณ์ทางดนตรี ไปพัฒนความสามารถด้านโยธวาทิตให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลนอกจากนั้น วงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE Winds) ยังได้เดินพาเหรดและแสดงดนตรีร่วมกับวงไอมาจิ ในเทศกาลของเมืองนาโกย่า ( NAGOYA FESTIVAL 2018) ด้วย

แลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต

แสดงความคิดเห็น