สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน ม.หอการค้าไทย หนุนนักศึกษาเรียนรู้งานสายการบินต่างประเทศ เตรียมพร้อมไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของโลก

07 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย หอการค้าไทย (3,937 เข้าชม)
แบ่งปัน:

สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน ม.หอการค้าไทย หนุนนักศึกษาเรียนรู้งานสายการบินต่างประเทศ เตรียมพร้อมไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของโลก 

สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน ม.หอการค้าไทย

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ด้วยศาสตร์แห่งการบริหารและศิลป์แห่งการบริการ มุ่งสร้างบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ตลอดจนให้บริการวิชาการครอบคลุมทุกศาสตร์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่สำคัญสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่เข้มแข็งกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของโลก 

สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน ม.หอการค้าไทย

ล่าสุดสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมสร้างศักยภาพให้นักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมกับสายการบินEVA Air ประเทศไต้หวัน จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินEVA Air สาธิตแนะนำการปฏิบัติหน้าที่เริ่มตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิการใช้เครื่อง Kios ในการเช็คอินให้แก่นักศึกษา เมื่อขึ้นไปบนเครื่องพนักงานต้อนรับบนเครื่องได้อธิบายเกี่ยวกับส่วนประสมและขั้นตอนในการทำเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆ บนเครื่องบินให้แก่ผู้โดยสาร เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานเถาหยวนทางสายการบินได้นำชมเครื่องBaggage Drop ที่ใช้ในการเช็คอินสัมภาระด้วยตัวเอง พร้อมทั้งสาธิตการกระบวนการใช้งานและให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจริง  นอกจากนี้ยังได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสนามบินและการท่องเที่ยวไต้หวันได้ร่วมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับสนามบินและการท่องเที่ยวไต้หวัน เยี่ยมชมสนามบินเถาหยวนทั้งสองอาคาร เรียนรู้สิ่งต่างๆภายในท่าอากาศยาน อาทิเช่น Immigration ส่วนผู้โดยสายขาเข้า ส่วนผู้โดยสารขาออก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสนามบิน รวมไปถึงยังนำนักศึกษาเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้าภายในท่าอากาศยาน และได้นำนักศึกษาลองนั่งรถไฟฟ้าระหว่างสองอาคาร 

สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน ม.หอการค้าไทย

นายรัชชานนท์ เรือนเพ็ชร (น้องกัน) ชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน เล่าว่า “ต้องบอกก่อนเลยว่า ครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกของผมที่ประเทศไต้หวัน ได้เรียนรู้การบริการบนเครื่องแบบ Full Service กับ สายการบิน EVA Air  เมื่อไปถึงที่สนามบินก็มีพี่ๆวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสนามบินไต้หวัน ความเป็นมาของสนามบิน ให้ดูขั้นตอนการเช็คอินของที่นั่น การโหลดกระเป๋าด้วยตนเอง ซึ่งเทคโนโลยีที่นั่นค่อนข้างเจริญเติบโตมากในอุตสาหกรรมการบิน ผมประทับใจมากๆครับถึงแม้ว่าที่ไต้หวันเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่เท่าไร แต่ผมสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของคนเหล่านั้น ความสะอาดของบ้านเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การเรียนการสอนของสาขาเน้นการปฏิบัติงานจริงเป็นหลักตั้งแต่ชั้นปีที่1-4เลยครับ ส่วนใหญ่อาจารย์ในสาขาสนับสนุนให้พวกเราในสาขาทุกคนได้เรียนรู้และทำงานจริงตั้งแต่ยังเรียนอยู่ ผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมาก เพราะเมื่อพวกเราจบไปทุกคนก็สามารถทำงานได้จริงเลย รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องคับ” 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการของประเทศ และกำลังมุ่งสู่ระดับเอเชีย ด้วยจุดแข็งคือ การมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship หรือ IDE) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัล Apple Distinguished School 2016 - 2017 เนื่องจากนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนผ่านระบบ Digital Hybrid Learning ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์อบรมด้านอีคอมเมิร์ซAlibaba.com ในประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและการบริการ

แสดงความคิดเห็น