กิจกรรมวันมาฆบูชา เมืองโบราณ 2562 @ จังหวัดสมุทรปราการ

พระธาตุบังพวน ภายในเมืองโบราณ , สมุทรปราการ
19 กุมภาพันธ์ 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 | (1,822 เข้าชม)

แบ่งปัน:

กิจกรรมวันมาฆบูชา เมืองโบราณ 2562 จังหวัดสมุทรปราการ

วันมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ์ 2562 เมืองโบราณ สมุทรปราการ เปิดให้เข้าฟรี  เวลา 16.00-21.00 น. 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมถือศีล ปฏิบัติธรรม ตั้งใจทำความดี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันมาฆบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป  

เมืองโบราณ สมุทรปราการ จึงได้เปิดให้เข้าเที่ยวฟรี มีรถรางบริการ รับ – ส่ง  ไปยังบริเวณงาน พระธาตุบังพวน เพื่อร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา (หากต้องการใช้พาหนะอื่นๆ มีค่าบริการเพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้

- พระธาตุบังพวน เวลา 16.00-20.00 น.

เวลา 17.30 น. พระวิเชียรโมลี เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา

เวลา 18.00 น. พระสงฆ์วัดราชผาติการาม เจริญพระพุทธมนต์ บทอุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)

เวลา 19.00 – 20.00 น. ประกอบพิธีเวียนเทียน รอบธาตุบังพวน ที่ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

- พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล เวลา 16.00-21.00 น. (บริเวณพื้นที่ฟรีโซน)

สักการะหลวงพ่อโต พระศรีสรรเพชญดาญาณแห่งกรุงศรีอยุธยา สูง 8 วา (32 ศอก), ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เพื่อความสุขและความเจริญยั่งยืนสูงสุดของชีวิต

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-323-4094-9

Website : www.MuangboranMuseum.com 

หรือ Facebook : เมืองโบราณ สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น