ASIA Fitness Conference 2019 @ไบเทค บางนา..

10 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562 (5178 เข้าชม)

Asia Cold Chain Show 2019 @ ไบเทคบางนา..

13 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 (3997 เข้าชม)

Thailand Furniture & Houseware Fair and Electronica Amazing Sale 2019 @ไบเทคบางน..

07 ธันวาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2562 (6421 เข้าชม)

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ