HOME & DECOR 2018 @ ไบเทคบางนา..

21 กรกฎาคม 2561 - 29 กรกฎาคม 2561 (4587 เข้าชม)

บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2018 @ ไบเทคบางนา..

04 สิงหาคม 2561 - 12 สิงหาคม 2561 (74940 เข้าชม)

HomePro Home Electric Super Sale @ไบเทคบางนา..

17 สิงหาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2561 (871 เข้าชม)

BIG Motor Sale 2018 @ ไบเทคบางนา..

18 สิงหาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2561 (240551 เข้าชม)

TAIWAN EXPO 2018 @ไบเทคบางนา..

30 สิงหาคม 2561 - 01 กันยายน 2561 (635 เข้าชม)

Food & Hotel Thailand (FHT) 2018 @ไบเทค บางนา..

05 กันยายน 2561 - 08 กันยายน 2561 (21343 เข้าชม)

Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 @ ไบเทคบางนา..

12 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561 (18560 เข้าชม)

Last Mile ASEAN 2018 @ไบเทคบางนา..

20 กันยายน 2561 - 21 กันยายน 2561 (3075 เข้าชม)

STYLE OCTOBER 2018 (BIFF & BIL , BIG+BIH , TIFF) @ไบเทคบางนา..

17 ตุลาคม 2561 - 21 ตุลาคม 2561 (18952 เข้าชม)

Asia Cold Chain Show 2018 @ไบเทคบางนา..

28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 (823 เข้าชม)

Asia Warehousing Show 2019 @ไบเทค บางนา ..

27 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562 (2092 เข้าชม)

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ