IEEE GTD 2019 @ ไบเทคบางนา..

19 มีนาคม 2562 - 23 มีนาคม 2562 (1095 เข้าชม)

Asia Warehousing Show 2019 @ไบเทค บางนา ..

27 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562 (5050 เข้าชม)

Commart Connect 2019 @ ไบเทคบางนา..

28 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 (187118 เข้าชม)

Thailand Coffee, Tea & Drinks 2019 (13th edition) @ ไบเทคบางนา..

28 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 (27866 เข้าชม)

Thailand Bakery & Ice Cream (13th edition) @ไบเทคบางนา..

28 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 (28793 เข้าชม)

Thai Franchise & SME Expo (13th edition) @ไบเทคบางนา..

28 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 (15118 เข้าชม)

Thailand Fishing Trade & Exhibition 2019 @ ไบเทคบางนา..

29 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 (1314 เข้าชม)

Sale of the Year 2019 @ ไบเทคบางนา..

30 มีนาคม 2562 - 07 เมษายน 2562 (1960 เข้าชม)

STYLE BANGKOK FAIR @ไบเทคบางนา..

17 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562 (55141 เข้าชม)

IFSE 2019 @ ไบเทคบางนา..

25 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562 (501 เข้าชม)

ASEANbeauty 2019 @ไบเทคบางนา..

02 พฤษภาคม 2562 - 04 พฤษภาคม 2562 (851 เข้าชม)

Thailand Golf Expo 2019 @ ไบเทคบางนา..

16 พฤษภาคม 2562 - 19 พฤษภาคม 2562 (16888 เข้าชม)

แสดง 1 ถึง 12 จาก 40 รายการ