PACK PRINT INTERNATIONAL 2019 @ ไบเทคบางนา..

18 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562 (2199 เข้าชม)

WIRE SOUTHEAST ASIA 2019 @ ไบเทคบางนา..

18 กันยายน 2562 - 20 กันยายน 2562 (1097 เข้าชม)

T-PLAS 2019 @ ไบเทคบางนา..

18 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562 (1727 เข้าชม)

Thailand LAB INTERNATIONAL 2019 @ ไบเทคบางนา..

25 กันยายน 2562 - 27 กันยายน 2562 (23807 เข้าชม)

Thailand Mobile Expo 2019 @ไบเทคบางนา..

03 ตุลาคม 2562 - 06 ตุลาคม 2562 (115901 เข้าชม)

ASEAN Cold Pharma Chain 2019 / Logistics & Warehouse 2019 @ ไบเทคบางนา..

09 ตุลาคม 2562 - 11 ตุลาคม 2562 (1105 เข้าชม)

STYLE Bangkok October 2019 @ไบเทคบางนา..

17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562 (26767 เข้าชม)

Asia Cold Chain Show 2019 @ ไบเทคบางนา..

13 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 (3996 เข้าชม)

Thailand Furniture & Houseware Fair and Electronica Amazing Sale 2019 @ไบเทคบางน..

07 ธันวาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2562 (6418 เข้าชม)

COMMART WORK 2019 @ไบเทคบางนา..

19 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562 (42325 เข้าชม)

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ