Review Phupan Museum

Sutgasinee Tanasrilungkoo
2014-09-01 20:05:35

พิพิธภัณฑ์ภูพาน ตั้งอยู่ที่ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บริเวณติดริมทะเลสาบหนองหาร(ฝั่งหลังโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล)ภายในแบ่งเป็นห้องจัดแสดง9โซน ดำเนินการก่อสร้างตามยุทธศาสตร์แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์)ได้กำหนดให้มีโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ซึ่ีงในส่วนของจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโคงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ภูพาน โดยการก่อสร้างเป็น4ระยะ ใช้งบประมาณทั้งสิ่น88,801,000บาท เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เมื่อเดือนเมษา2555อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและต่อมาเมื่อวันที่1มีนาคม2556จังหวัดสกลนครได้โอนภารกิจการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ภูพานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นผู้รับผิดชอบ
เวลาการเปิดให้บริการ
เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่เวลา09.00น.ถึงเวลา17.00น.ทุกวันอังคาร-อาทิตย์(หยุดวันจันทร์)

Send compliment :