รีวิว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

BaNaNa Lover
2014-10-21 17:56:53

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากร เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2534 โดยมีการจัดแสดงวัตถุโบราณต่างๆ ไว้ที่อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร จำนวน 2 หลัง (ซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลราชบุรี)

โดยลักษณะ เป็นอาคารที่ได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบการสร้างมาจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่ได้รับความนิยมนำมาสร้างกันอย่างแพร่หลายในช่วงรัชกาลที่ 5 - 6 โดยมีลักษณะแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังที่ 1ขนาด30x57เมตรส่วนหลังที่ 2 ขนาด 14.30 x16.00 เมตร สำหรับอาคารหลังที่ 1 ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว ยกพื้นสูง หลังคามุงกระเบื้องว่าว และมีพื้นที่ว่างสำหรับตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับอยู่บริเวณด้านในอาคาร ส่วนอาคารหลังที่ 2 แบ่งออกเป็นสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ยกพื้นสูง หลังคามุงกระเบื้องว่าว และด้านหน้าก่อเป็นมุขยื่นออกไป การใช้สอยภายในอาคารได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกที่อยู่ชั้นล่างของอาคาร ใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน จัดกิจกรรมพิเศษ หรือจัดประชุมและบรรยาย ในขณะที่ส่วนที่สองที่อยู่ชั้นบนของอาคาร ใช้เป็นสำนักงานและคลังจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุเพื่อการศึกษาของพิพิธภัณฑ์

นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ยังจัดส่วนการแสดงไว้ทั้งสิ้น 10 ห้องจัดแสดง อันได้แก่ ห้องจัดแสดงที่ 1 (ธรณีวิทยา) จัดแสดงแหล่งกำเนิดทรัพยากรธรรมชาติประเภทดิน หิน แร่ และรูปจำลองด้านภูมิประเทศ ,ห้องจัดแสดงที่ 2 (ก่อนประวัติศาสตร์) จัดแสดงร่องรอยหลักฐานของมนุษย์ในยุคแรกๆ , ห้องจัดแสดงที่ 3 (ทวารวดี) จัดแสดงร่องรอยของวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในจังหวัดราชบุรี ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 - 15 ,ห้องจัดแสดงที่ 4 (ลพบุรี) จัดแสดงร่อยรอยหลักฐานของวัฒนธรรมเขมร หรือที่นักวิชาการชาวไทยนิยมเรียกกันว่า "ลพบุรี" ที่ปรากฏในจังหวัดราชบุรี ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 ,ห้องจัดแสดงที่ 5 (อยุธยา) จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดราชบุรีในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 - 24) ,ห้องจัดแสดงที่ 6 (รัตนโกสินทร์) จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรีในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325 - 2475) ,ห้องจัดแสดงที่ 7 (ราชบุรีวันนี้) จัดแสดงสภาพในปัจจุบันของจังหวัดราชบุรี ,ห้องจัดแสดงที่ 8 (วัฒนธรรมพื้นบ้าน) ,ห้องจัดแสดงที่ 9 (โอ่งมังกร) จัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตโอ่งมังกร สัญลักษณ์ประจำเมืองราชบุรี, ห้องจัดแสดงที่ 10 (กีฬา) จัดแสดงเรื่องราวของนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้จังหวัดราชบุรีและประเทศไทย

ซึ่งภายในอาคารทั้ง 2 หลังได้เก็บรวบรวมวัตถุโบราณที่สำคัญต่างๆมากมาย อาทิ โครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ อายุ 3,000 - 2,000 ปี , เทวรูปพระอิศวร ศิลปทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-13) ,เศียรพระพุทธรูป ศิลปะทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 13-14),ใบเสมา ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 19-20) ,พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ศิลปะลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 18 ),พระแสงราชศาสตราประจำมณฑลราชบุรี ศิลปะรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระราชทานเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2459 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโบราณวัตถุที่ขุดพบในจังหวัดราชบุรีทั้งสิ้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี เปิดให้บริการในระหว่างวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าเข้าชมสำหรับคนไทย 20 บาท และต่างชาติ 100 บาท การเดินทางใช้ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าจังหวัดเพชรบุรี เลี้ยวซ้ายผ่านหน้ากรมการทหารช่างราชบุรี (ค่ายภาณุรังษี ส่วนที่ 1) ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองเข้าสู่ถนนวรเดช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ จะอยู่ตรงข้ามกับวัดช่องลมค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 032 - 321513

ส่งคำชมเชย :