Review Sa wang arom temple

Mr.K O-sathabhan
2015-03-11 11:47:59

หลวงพ่ออุโมงค์ วัดส่ว่างอารมณ์ เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ยุคก่อนสุโขทัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 2.87 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร ซึ่งประวัติความเป็นมานั้น จากการบอกเล่าพบหลวงพ่อในดินลักษณะคล้ายจอมปลวก ชาวบ้านจึงช่วยกันขุดขึ้นออกมา ลักษณะมองดูคล้ายองค์พระอยู่ในอุโมงค์ สันนิษฐานว่าคงหลบพวกพม่าที่มาตีเมืองในสมัยนั้น หลวงพ่ออุโมงค์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวนครชุม และชาวกำแพงเพชรมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 4 ชาว จังหวัดกำแพงเพชร จะจัดงานประเพณีนมัสการปิดทอง “หลวงพ่ออุโมงค์” เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ภายในวัดยังมีส่วนอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น ศาลาเก่าของวัดท่าหมัน ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อมหามงคลนิมิต พระพุทธรูปศิลปะพม่า และมณฑปแบบพม่า

Send compliment :