Review Tammikaram Temple Or Kangkao

Aom Lykke
2015-06-05 16:51:53

วัดธรรมิการาม หรือวัดค้างคาว ที่ชื่อวัดค้างคาวเพราะว่าเดิมมีค้างคาวอาศัยอยู่มาก ปัจจุบันไม่มีแล้วและได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าวัดธรรมิการาม วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมฝั่งคลองในหมู่ไม้ร่มรื่น สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ เป็นเรื่องพุทธประวัติทั้ง 4 ด้าน โดยเริ่มเนื้อหาแรกที่ผนังด้านหลังพระพุทธรูปประธานคือ เรื่องพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าชายสิทธัตถะ และพระนางพิมพา จากนั้นเป็นเรื่องเสด็จออกผนวช ผจญมา ตรัสรู้ ประทานธรรม เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน และสมโภชแบ่ง พระบรมสารีริกธาตุ จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหาร เป็นภาพวาดเรื่องทศชาติโดยมีชื่อแต่ละพระชาติกำกับ ที่ผนังด้านตรงข้ามกับพระประธาน มีข้อความเขียนไว้ว่า เขียนเดือน 11 ขึ้น 8 ค่ำ ปีกุน สำเร็จแล้วปีชวด พ.ศ. 2467ราคา 94 บาท จิตรกรรมทั้งสองแห่งอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นภาพเขียนในสมัยรัชกาลที่ 4 ฝีมือช่างพื้นบ้านที่งดงามมาก จากกรุงเทพไปลพบุรี ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (สายลพบุรี - สิงห์บุรี) แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3028 ตรงไปประมาณ 9 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงไป 450 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วค่ะ

Send compliment :