รีวิว หมู่บ้านปั้นหม้อ

รจรินทร์ ท่อนคำ
2015-06-24 17:44:33

หมู่บ้านปั้นหม้อ ตั้งอยู่บ้านหม้อ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 5 กิโลเมตรคะ เป็นแหล่งปั้นหม้อและผลิตเครื่องใช้ดินเผา­ชั้นดี จนเป็นที่กล่าวขานถึงชื่อเสียงและคุณภาพมา­ยาวนาน เพราะคนที่นี่เขาสืบตกทอดกันมาจากอดีต ร่วมๆ 200 ปีมาแล้ว ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือ การทำนา และเป็นชาวบ้านที่อพยพหนีความแห้งแล้งทุรกันดารของท้องถิ่นจากอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในตอนแรกมีประมาณ 3-9 หลังคาเรือน มีความรู้เรื่องการปั้นหม้อมาก่อน เมื่อหนีความแห้งแล้งก็มาเจอปัญหาดินเค็ม ผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวจึงไม่สามารถทำรายได้เพื่อจับจ่ายเป็นการยังชีพตลอดปีได้ จึงได้ยึดอาชีพการปั้นหม้ออีกอาชีพหนึ่ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในฤดูที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล การเดินทาง ไปตามทางหลวงสายมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด (208) ประมาณ 4 กม และแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กม.คะ ลองมาเทียวชมและสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นกันนะคะ

ส่งคำชมเชย :