Review Santhong Temple

Mr.K O-sathabhan
2015-07-21 15:18:00

วัดแสนทอง เป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เป็นวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองอมก๋อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสิ่งที่สำคัญคือพระแสนทองพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ อันเป็นศิลปะสมัยเชียงแสนที่เก่าแก่และงดงามมากองค์หนึ่ง และที่วัดแสนทองนี้ยังประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ชาวบ้านเรียกว่า "พระเพชร" หรือ "พระสิงห์หนึ่ง" อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองแต่อดีต ผู้สนใจสามารถติดต่อกับพระภิกษุภายในวัดเพื่อขอชมได้
พระเจ้าแสนทอง เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ตัวองค์พระเป็นทองอร่ามเหลืองสวยงามมีประวัติของพระเจ้าแสนทองที่เป็นตำนานเล่าต่อกันมามากมาย ด้วยความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์จนเป็นที่ยอมรับของศรัทธาสาธุชนชาวอำเภออมก๋อย ดังนั้นพระเจ้าแสนทองจึงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภออมก๋อยตลอดมา และยังเป็นพระพุทธรูปที่ให้ความคุ้มครองเป็นที่พึ่งของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย

Send compliment :