Review Brown House Hotel

ทรงวุฒิ วิเศษศุภลักษณ์
2016-01-29 16:22:41

โรงแรมบราวน์เฮาส์ เป็นโรงแรมสไตล์อีสาน มีแรงบันดาลใจจากบ้านไม้หลังเก่าทรงอีสาน เน้นความเรียบง่าย ตามการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่น และอาศัยจารีตประเพณีดั้งเดิมของชาวอิสานนั่นคือ ฮีต 12 ครอง 14 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมตามแบบฉบับจารีตประเพณีตามเดือนนั้นๆด้วย และนอกจากนี้ บราวน์เฮาส์โฮเทล ถือเป็นโรงแรมแรกในจังหวัดอุดรธานี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์อีสานอย่างแท้จริง

ทรงวุฒิ วิเศษศุภลักษณ์
Sent a compliment Good Photo on 2016-02-01 21:50:34
Send compliment :