รีวิว ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

sangsiriaorn putt
2011-11-22 18:25:10

สวยงามมากคะ สถาปัตยกรรมของไทยเรา ที่ 1 ในใจเสมอ
มีคุณค่าทางจิตใจ แล ะเป็นสมบัติของชาติ ที่ลูกหลานควร
ช่วยกันรักษา ทำนุบำรุง

ส่งคำชมเชย :